Vad är personlig assistans?

Assistansersättning

Assistansersättning är en ersättning som utgår ifrån en rättighetslag, lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag som infördes 1994 vars mål är att främja delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsatta personer som omfattas av lagen. Assistansersättning kan beviljas när en person har en svår funktionsnedsättning och behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring.

Syftet med personlig assistans är att ge assistansberättigade personer möjlighet att leva som andra. Assistansen ska garantera ett liv med självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Assistansen ska vara knuten till den enskilde och finnas tillgänglig all den tid och vid de tillfällen som den assistansberättigade personen behöver assistans. Det är den enskildes rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Vill du läsa mer om LSS?

www.riksdagen.se
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vem kan få ersättning?

Både barn och vuxna kan beviljas assistansersättning. Ersättningen kan beviljas före 65 års ålder. Därefter får ersättningen behållas men inte utökas. För att man ska kunna beviljas personlig assistans måste man först tillhöra någon av de tre så kallade personkretsarna som du finner i LSS 1 §.